+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Tài chính - Kế toán

Khóa Học Tài Chính Ngân Hàng

Trường học: Trung Tâm Tư Vấn đào Tạo Kinh Tế Toàn Cầu
Website: www.gec.edu.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Học Tài Chính Ngân Hàng,

Khóa Học Kế Toán Tin Học

Trường học: Trung Tâm Tư Vấn đào Tạo Kinh Tế Toàn Cầu
Website: www.gec.edu.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Học Kế Toán Tin Học,

Khóa Học Thực Hành Kế Toán

Trường học: Trung Tâm Tư Vấn đào Tạo Kinh Tế Toàn Cầu
Website: www.gec.edu.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Học Thực Hành Kế Toán,

Khóa Học Nhanh Chứng Chỉ Thẩm định Giá

Trường học: Viện Giáo Dục Xây Dựng Việt Nam
Website: giaoducxaydung.vn
Địa điểm: TP. Hà Nội
Từ khóa: Chứng Chỉ, Thẩm định Giá,